تاثیر سن مادر بر بارداری نی نی پلاس

تاثیر سن مادر بر بارداری


برخی از زنان در ابتدای دهه سوم زندگی ازدواج کرده و یک پنج آنها پس از 35 سالگی باردار می شوند. بارداری و زایمان اکثر قریب به اتفاق آنها سالم و...