به اندازه کافی آهن دریافت می کنید؟ نی نی پلاس

به اندازه کافی آهن دریافت می کنید؟


باردار هستید، بدن تان به دلیل تولید خون بیشتر برای حفظ و نگهداری از جنین به بیش از دو برابر مقدار عادی ماده معدنی آهن نیاز دارد، اما 50 درصد...