زایمان سزارین | 12 دي 1395

داشتن اطلاعات کافی درباره زایمان سزارین، شما را در برنامه‌ ریزی‌ بهتر برای روش زایمان کمک می‌ کند.......


بچرخ و وارد چرخ گردون شو

امروزه چهار درصد جنین‌ها در انتهای دوره کامل در وضعیت بریچ قرار دارند، یعنی آنها برای خارج شدن از رحم در وضعیتی هستند که به جای خروج از...


زایمان طبیعی | 12 دي 1395

نوزادتان را در آرامش آب با جهان آشنا کنید.......


زایمان طبیعی | 11 دي 1395

چهار عامل اصلی وجود دارند که بر شدت و مدت زمان زایمان تاثیر می‌گذارد. این‌ عوامل در زبان انگلیسی با چهار P شناخته می‌شوند و با...


در حالی‌ که آمادگی ذهنی برای زایمان، قسمتی از آماده سازی همه جانبه برای یک روز بزرگ است، ولی در بیشتر مواقع کمتر مورد توجه قرار می گیرد....


زایمان طبیعی | 11 دي 1395

برای گذری آسوده از مراحل بارداری و زایمان، استفاده از روش های تنفسی بسیار تاثیر گذار هستند.......


زایمان سزارین | 11 دي 1395
شیرین ترین سختی جهان

اگر سزارین را برای زایمان انتخاب کرده‌اید و یا اینکه قصد دارید به صورت طبیعی زایمان داشته باشید، بهتر است راجع به سزارین که اخیرا بیشتر...


توانایی بدن برای زایمان را افزایش دهید

زایمان مستلزم همکاری بسیاری از بخش های بدن است و گرچه رخدادی طبیعی برای بانوان به شمار می‌رود، اما آمادگی آن بسیار اهمیت دارد، حتی اگر...