سزارین، راه پر عارضه فرار از درد نی نی پلاس

سزارین، راه پر عارضه فرار از درد


افزایش قابل توجه میزان سزارین غیر ضروری در سرتاسر جهان این مسئله را به عنوان یکی از معضلات سیستم بهداشتی درآورده است. در کشور ما نیز آمار...