تقویم بارداری

27
روز 268 یا 38 هفته و 2 روز

.

28
روز 269 یا 38 هفته و 3 روز
29
روز 270 یا 38 هفته و 4 روز

صندلی اتومبیل کودک را درون اتومبیل خود نصب کنید.

30
روز 271 یا 38 هفته و 5 روز
31
روز 272 یا 38 هفته و 6 روز

بیشتر پیاده روی کنید.

1
روز 273 یا 39 هفته و 0 روز

با تمام علائم زایمان آشنا شوید.

2
روز 274 یا 39 هفته و 1 روز
3
روز 275 یا 39 هفته و 2 روز
4
روز 276 یا 39 هفته و 3 روز
5
روز 277 یا 39 هفته و 4 روز

تنها در ده درصد زنان کیسه آب قبل از زایمان پاره می شود.

6
روز 278 یا 39 هفته و 5 روز
7
روز 279 یا 39 هفته و 6 روز
8
روز 280 یا 40 هفته و 0 روز

طبق تاریخی که به ما ارایه دادید، امروز موعد تولد کودک تان است.

موفق باشید!

9
روز 281 یا 40 هفته و 1 روز
10
روز 282 یا 40 هفته و 2 روز
11
روز 283 یا 40 هفته و 3 روز
12
روز 284 یا 40 هفته و 4 روز

درباره القاء زایمان مطالعه کنید.

13
روز 285 یا 40 هفته و 5 روز
14
روز 286 یا 40 هفته و 6 روز
15
روز 287 یا 41 هفته و 0 روز

اگر تا این زمان کودک متولد نشده باشد، شاید پزشک از القاء زایمان استفاده کند.

16
روز 288 یا 41 هفته و 1 روز

زایمان پس ازهفته42  زایمان دیررس نام دارد.

آغاز هفته 42

17
روز 289 یا 41 هفته و 2 روز
18
روز 290 یا 41 هفته و 3 روز
19
روز 291 یا 41 هفته و 4 روز
20
روز 292 یا 41 هفته و 5 روز
21
روز 293 یا 41 هفته و 6 روز
22
روز 294 یا 42 هفته و 0 روز

باتوجه به اینکه زمان تولد کودک سپری شده، القاء زایمان یا سزارین انجام می گیرد.

23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6