چه زما نی باید آزمایش بارداری داد؟

تاریخ اولین روز از آخرین قاعدگی خود را به همراه تعداد روز دوره قاعدگی وارد نمایید.