ابزارهای تفسیر سونوگرافی /سه ماهه دوم و سوم

محاسبه وزن بارداری

برای مشاهده بیشینه و کمینه اضافه وزن بارداری، قد و وزن قبل از بارداری خود را وارد نمایید.
برای مشاهده نمودار وزن بارداری خود، وزن خود را در هر هفته وارد نمایید.