مجله شماره 46
<
>
به اشتراک بگذارید:

آنچه در این شماره می خوانید:

 • بچه شبيه کی ميشه؟    
 •  سئوالات شما ؛ پاسخ متخصص
 • بارداری در 20، 30و 40 سالگی
 • رزوس فاکتور يا فاکتور ار.هاش
 • هوسهای بارداری
 • رويدادی شگفت انگيز
 • سالم و لذتبخش
 • زايمان درگذشته و حال
 • زايمان جفت
 • زايمان اورژانسی
 • بهترين وضعيت جنين
 • آماده خروج
 • ذخيره بند ناف 
 • پارگی کيسه آب
 • سقط جنين
 • جزء کدام دسته از افراديد؟
 • 10 توصيه غذايي برای پيشگيری و کنترل ديابت بارداری
 • پرسش و پاسخ
 • ماما آشپز
 • حامله درسفر  
 • شنا کن   
 • پدر و احساساتش  
 • ماما خياط 
 • پيشنهاد ماما خياط / عروسک خرگوش کوچولو
 • بدن جديدمادرانه  
 • آشنايی با شيردهی 
 • شفای دندانی! حقايقی درباره دختران و پسران 
 • ماما کميک  
 • شيرين و مُقلد 
 • پاکيزگی بهاری
 • تعطيلات و خاطرات آن  
 • شگفتی هايی از نورسيده ها 
 • علل التهاب پوشکی