قصد باردار شدن دارید؟

آمادگی های لازم قبل از اقدام به بارداری، بازخوانی چرخه قاعدگی یا همان پریود، زمان تخمک گذاری، زمان و بهداشت در رابطه جنسی، افزایش شانس تعیین جنسیت، آمادگی های مادر و پدر، مشکلات باروری و .....

تقویم باروری و تخمک گذاری

پیگیری چرخه قاعدگی، تخمک گذاری، روزهای باروری، افزایش شانس تعیین جنسیت و...
تاریخ اولین روز از آخرین پریود خود را وارد کنید.
تاریخ اولین روز از آخرین قاعدگی دوره قاعدگی جنسیت نوزاد