ابزار و محاسبه گرها

ابزار های هفته به هفته بارداری، تقویم باروری، تفسیر سونوگرافی، رشد کودک، وزن و تغذیه در بارداری

روز تخمک گذاری خود را نمیدانید؟ تاریخ زایمانتان را نمیدانید؟ تاریخ دقیق آزمایشات بارداری را نمی دانید؟ از نتیجه سونوگرافی مطلع شوید؟ آیا وضعیت جنینتان طبیعیست؟ افزایش وزن مناسب برای شما چیست؟ و چه ورزش هایی بکنید، چه غذاهایی بپزید و ...