ابزار و محاسبه گرها

ابزار بارداری و اقدام به بارداری

روز تخمک گذاری خود را نمیدانید؟ تاریخ زایمانتان را نمیدانید؟ تاریخ دقیق آزمایشات بارداری را نمی دانید؟ از نتیجه سونوگرافی مطلع شوید؟ آیا وضعیت جنینتان طبیعیست؟ افزایش وزن مناسب برای شما چیست؟ و چه ورش هایی بکنید، چه غذاهایی بپزید و ...