وزن و تغذیه در بارداری

محاسبه شاخص توده بدنی

برای محاسبه شاخص توده بدنی (BMI) قد و وزن خود را وارد نمایید.

محاسبه وزن بارداری

برای مشاهده بیشینه و کمینه اضافه وزن بارداری، قد و وزن قبل از بارداری خود را وارد نمایید.
برای مشاهده نمودار وزن بارداری خود، وزن خود را در هر هفته وارد نمایید.