نام دخترانه مهرآفاق

ریشه نام: فارسی
تلفظ نام: تلفظ صحیح این اسم: " Mehr-āfāgh "
معنی نام: به مجاز بسیار مهربان و دوستدار
دیگر اسامی دخترانه در زبان فارسی
دیگر اسامی دخترانه که با « م » شروع می شوند