The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.
محاسبه شاخص توده بدنی  (BMI) پسر از 2 سال تا 20 سال

محاسبه شاخص توده بدنی پسر 2 تا 20 سال (BMI)

برای محاسبه شاخص توده بدنی  (BMI) و مشاهده نمودار، وزن و قد خود را در هر سال وارد کنید.
جدول تفسیر صدک های BMI:
کمبود وزن صدک < 5
وزن نرمال 85 > صدک ≥ 5
اضافه وزن 95 > صدک ≥ 85
چاق صدک ≥ 95

صدک در نمودار رشد چیست؟

منظور از صدک در نمودار رشد چیست؟ صدک ها پراکنش اعداد در یک مجموعه ی عددی را نشان می دهند. برای درک بهتر مطلب به مثال زیر توجه کنید: فرض کنید که می خواهیم صدک های مربوط به پراکنش نمره های یک کلاس درس را تعیین کنیم، وقتی کمترین نمره در کلاس 6 باشد، صدک صفر را نمره ی 10 در نظر می گیریم و می گوییم که 100 درصد افراد نمره ی 6 به بالا کسب کرده اند. وقتی که بالا ترین نمره در کلاس 18 باشد صدک 100 را نمره ی 18 درنظر می گیریم، به این معنی که 100 درصد افراد نمره ی پایین تر از 18 دارند. وقتی که 50 درصد افراد نمره ی بالای 10 کسب کرده اند، صدک 50 را نمره ی 10 درنظر می گیریم. به این ترتیب می توان وزن افراد را نیز در این صدک ها قرار داد.

درجدول مربوط به محاسبه ی BMI افراد 2 تا 20 سال، صدک 5 به پایین به عنوان کمترین میزان محاسبه شده است، به این معنی که BMI کمتر از پنج درصد (5%) جامعه (افراد بین 2 تا 20 سال) در زیر صدک 5 قرار می گیرد و این افراد دارای کمبود وزن هستند.

صدک 5 تا 85 به این معنی است که BMI هشتاد درصد (80%) از افراد جامعه (سنین 2 تا 20 سال) در این بازه قرار می گیرد که دارای وزن نرمال هستند.

صدک 85 تا 95 نشان می دهد که BMI ده درصد (10%) درصد افراد جامعه (سنین 2 تا 20 سال) در این بازه قرار می گیرد که دارای اضافه وزن هستند.

صدک 95 به بالا نشان می دهد که BMI کمتر از پنج درصد (5%) از افراد جامعه در این بازه قرار می گیرد که چاق محسوب می شوند.