محاسبه رشد دور سر بر اساس سن پسر

محاسبه رشد دور سر بر اساس سن پسر

برای مشاهده نمودار، دور سر کودک خود را در هر ماه وارد کنید.