ابزارهای تفسیر سونوگرافی سه ماهه دوم و سوم

محاسبه سن بارداری بر اساس معیارهای سونوگرافی

برای محاسبه سن حاملگی قطر سر جنين (BPD) را وارد نمایید.

برای محاسبه سن حاملگی دور سر جنين (HC) را وارد نمایید.

برای محاسبه سن حاملگی دور شكم جنين (AC) را وارد نمایید.

برای محاسبه سن حاملگی طول استخوان ران جنين (FL) را وارد نمایید.