استفاده از شیاف رقیق شده روغن درخت چای در داخل واژن