تصاویری از لگن، تخمدان‌ها، لوله‌های فالوپ، دهانه رحم و رحم