جلوگیری از باز شدن گردنه رحم نارسا در اوایل بارداری