خونریزی بسیار شدید، گرفتگی دردناک، تب بالا، سرگیجه یا انقباضات