سابقۀ درد زایمان پیش از موعد یا ختم بارداری در سه ماهه دوم به دلیل سرویکس نارسا