سالپنگو اوفورکتومی یک روش جراحی برداشتن تخمدان ها و لوله های رحمی