شنیده نشدن صدای ضربان قلب جنین در سونوگرافی هفته سی و هشتم بارداری