بهبودی جسمی پس از سقط کردن ساک حاملگی بدون کیسه زرده