جفت سرراهی (وضعیتی که جفت به طور کامل یا ناقص دهانه رحم را مسدود می کند)