خوردن اسید فولیک کافی برای جلوگیری از نقص عصبی جنین