بر اساس معیارهای سونوگرافی

محاسبه وزن تقریبی جنین