ابزارهای تفسیر سونوگرافی/ سه ماهه اول

محاسبه سن بارداری با استفاده ازCRL (طول فرق سر تا دنبالچه)

برای محاسبه سن بارداري و مقدار NT طبيعي، مقدار CRL (طول فرق سر تا دنبالچه) اندازه گيري شده در سونوگرافي را وارد نمایید.
برای محاسبه درصد طبیعی بودن NT، مقدار آن را وارد نمایید.