تنظیم قند خون با کمک رژیم غذایی مادران باردار دیابتی