جدا شدن زودرس جفت چیست و در چه زمانی از بارداری شایع تر است؟

تغذیه ی جنین در دوران بارداری از راه بند ناف از طریق جفت می باشد وقتی جفت از دیواره ی رحم مادر جدا شود این ارتباط عروقی بین جفت و رحم مختل می شود.

منبع: نی نی پلاس