غربالگری سه ماهه اول بارداری - بخش اول

اولین غربالگری اختلالات کروموزومی که منجر به عقب ماندگی ذهنی در جنین می شود در بین هفته یازدهم تا سیزدهم بارداری انجام می پذیرد.

منبع: نی نی پلاس