غربالگری سه ماهه اول بارداری - بخش سوم

در محاسبه ی تست های غربالگری، مواردی همچون ورزن مادر، نژاد مادر، وضعیت هایی مانند دیابت مادر، سیگاری بودن و بارداری های مصنوعی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

منبع: نی نی پلاس