غربالگری سه ماهه دوم بارداری - بخش اول

زمان انجام غربالگری سه ماهه دوم بارداری از ابتدای هفته چهاردهم تا پایان هفته ی بیست و دوم بارداری می باشد، اما بهترین زمان این غربالگری پانزده هفته و دو روز تا هفده هفته و صفر روز است.

منبع: نی نی پلاس