غربالگری سه ماهه اول بارداری - بخش دوم

جواب های غربالگری مرحله ی دوم به سه بخش دسته بندی می شوند: 1- جواب های پرخطر 2- جواب های کم خطر و 3- جواب های باخطر بینابین

منبع: نی نی پلاس