غربالگری NIPT - بخش اول

غربالگری سندروم داون با استفاده از تست NIPT که با استفاده از DNA آزاد موجود در گردش خون مادر انجام می شود.

منبع: نی نی پلاس