غربالگری NIPT بخش سوم

بر مبنای پاسخ تست غربالگری افراد در سه دسته جای میگیرند: 1- گروه کم خطر 2- گروه خطر بینابین و 3- گروه ریسک پرخطر

منبع: نی نی پلاس