دیابت دوران بارداری

مریم رضاخان کارشناس مامایی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در مورد دیابت دوران بارداری و روش های پیشگیری، کنترل و درمان درجات مختلف دیابت بارداری و آزمایش های مورد نیاز ...  در این ویدیو توضیح می دهند.