احساس سوزش سر دل

احساس سوزش سر دل در دوران بارداری

در میان تمام عوارض بارداری سوزش سر دل یکی از ناراحت کننده ترین هاست و رتبه ی نخست را داراست

اینکه فرزندتان موی سر زیادی دارد پس سوزش سردل دارید حقیقتا افسانه است

منبع: نی نی +