مواجهه با جنسیت فرزند

مواجهه با جنسیت فرزند

با اینکه داشتن نوزادی سالم اولین دغدغه ای است که ذهن مادر را به خود مشغول می کند اما تمام خانومهای باردار به یک جنس خاص تمایل بیشتری دارند

هنگامی که آزمایش تعیین جنسیت نوزاد با تصور ذهی والدین مغایرت داشته باشد چگونه مادر، پدر و اطرافیان می توانند با این مساله کنار بیایند

منبع: نی نی +