بر اساس معیارهای سونوگرافی

تخمين میزان مایع آمنیوتیک

برای اطمینان از مناسب بودن حجم مایع آمنیوتیک، هفته بارداری خود را در این ابزار وارد کنید.

ماشین حساب تخمین میزان مایع آمنیوتیک چیست؟

جنین شما تا روز تولد درون رحم توسط یک کیسه مملو از آب محاصره شده است. آب اطراف جنین مایع آمنیوتیک و کیسه آن کیسه آمنیوتیک نام دارد. حجم این مایع ابتدا بسیار کم بوده و با رشد جنین تغییر می کند. پزشکان مشخص کرده اند که پس از هفته 15 بارداری مایع آمنیوتیک باید در هر هفته به  میزان معینی وجود داشته باشد، زیرا افزایش یا کاهش این مایع می تواند برای سلامت جنین خطرناک باشد. کاهش مایع آمنیوتیک نوعی بیماری با نام الیگوهیدرامنیوس و افزایش آن پلی هیدرامنیوس نامیده می شود.

برای اطمینان از مناسب بودن حجم مایع آمنیوتیک خود پس از سونوگرافی می توانید هفته بارداری خود را در این ابزار وارد کنید. برای این کار می توانید با توجه به نمودار، عدد وارد شده خود را با حداقل، حداکثر و میانگین نرمال حجم آمنیوتیک در هفته خود مقایسه کنید.

توجه کنید که حجم مایع آمنیوتیک در برگه نتیجه سونوگرافی شما با نام AFI و با واحد میلیمتر ثبت شده است.