The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.
ابزارهای تفسیر سونوگرافی /سه ماهه دوم و سوم

بررسی اندازه بزرگترین قطر سر (BPD) جنین در هفته های مختلف بارداری

برای مشاهده و بررسی اندازه بزرگترین قطر سر جنین خود در هر هفته از بارداری و مقایسه آن با حداقل، حداکثر و اندازه نرمال (میانگین)، بزرگترین قطر سر (BPD) را وارد نمایید.

اهمیت اندازه گیری بزرگترین قطر سر جنین (قطر بای پاریتال) با استفاده از سونوگرافی

 از مواردی که متخصص سونوگرافی هر بار آن را اندازه گیری می کند قطر بین دو استخوان پاریتال (آهیانه) جنین (BPD یا biparietal diameter) است. بررسی اندازه این پارامتر از چند جهت حائز اهمیت است. اول این که قطر بین دو استخوان پاریتال، بزرگترین قطر بدن جنین است که باید از لگن مادر عبور کرده و وارد کانال زایمان شود. به این ترتیب متخصص سونوگرافی اندازه این پارامتر را در پاسخ سونوگرافی در ماه های آخر درج می کند. پزشک متخصص زنان از طریق معاینه داخلی قطر دهانه لگن مادر را به طور تجربی اندازه گیری کرده و سپس با عدد BPD مطابقت می دهد. این بررسی ها در ماه های پایانی مشخص می کند که آیا سر جنین با اندازه های مذکور قابلیت عبور از کانال زایمان را دارد و یا خیر؟ به عبارتی امکان انجام زایمان طبیعی برای مادر وجود دارد و یا نه؟

امروزه با توجه پیشرفت هایی که در زمینه علم و تکنولوژی صورت گرفته، ابزارهایی در دسترس هستند که شما می توانید با استفاده از آنها رشد و تکامل جنینتان را قبل از به دنیا آمدن کنترل کنید. یکی از مهمترین، کارآمد ترین و نیز بی ضرر ترین این ابزارها سونوگرافی است. شما می توانید از همان هفته های ابتدایی یعنی از حوالی هفته های ششم تا هشتم بارداری (6 تا 8)، ساک بارداری شامل جنین، جفت، کیسه زرده و ... را در تصاویر سونوگرافی مشاهده کنید اما در این زمان با توجه به ابعاد بسیار کوچک جنین، چیزی جز یک خط چند میلیمتری از او نمایان نخواهد بود.

با گذشت زمان و پیشرفت روندهای تکاملی، ارگان های مختلف بدن جنین شما تشکیل شده و رشد می کنند به این ترتیب می توان تصاویر واضح تری از آنها به وسیله سونوگرافی تهیه کرده و حتی بخش های مختلف بدن آنها را اندازه گیری کرد.

جهت کنترل روند رشد جنین، متخصصان سونوگرافی در هر بار مراجعه (خصوصا در سه ماهه دوم و سوم) بخش هایی از بدن جنین را به طور ویژه و دقیق اندازه گیری می کنند، سپس اندازه ها را با اعداد مربوط به سونوگرافی یک جنین نرمال با سن بارداری مشابه (که به صورت جداولی از پیش تهیه شده در اختیار آنهاست) مقایسه می کنند. به این ترتیب می توان در مورد مناسب بودن و یا نبودن رشد جنین نسبت به سن بارداری قضاوت نمود تا در صورت نیاز بررسی های بیشتر انجام شود.

یکی دیگر از کاربرد های بررسی BPD، آن است که با در دست داشتن این عدد در کنار سایر اعداد می توان وزن جنین را تخمین زد. بعلاوه باتوجه به اهمیت رشد متناسب سر در دوران جنینی، BPD به عنوان یک آیتم از رشد سر می تواند در بررسی متناسب بودن و یا نبودن رشد سر جنین کمک کننده باشد.

 

بررسی اندازه طول ران جنین در هفته های بارداری

 

جدول اندازه بزرگترین قطر سر (BPD) جنین در هفته های مختلف بارداری

سن بارداری

به هفته

حداقل اندازه بزرگترین قطر سر جنین (BPD)

به میلیمتر

حداکثر اندازه بزرگترین قطر سر جنین (BPD)

به میلیمتر

اندازه طبیعی یا نرمال اندازه بزرگترین قطر سر جنین (BPD)

به میلیمتر

11

14 18 16

12

16 24 20

13

20 28 24

14

24 32 28

15

27 35 31

16

31 41 36

17

34 44 39

18

38 46 42

19

40 50 45

20

43 51 47

21

45 53 49

22

47 57 52

23

52 62 57

24

54 66 60

25

58 70 64

26

63 71 67

27

63 73 68

28

68 76 72

29

71 79 75

30

72 80 76

31

74 86 80

32

77 85 81

33

78 90 84

34

80 92 86

35

81.5 94.5 88

36

84 96 90

37

85.5 98.5 92

38

87 99 93

39

87 103 95

40

88 104 96

41

90 106 98

 

 

سایر ابزارهای تفسیر سونوگرافی /سه ماهه دوم و سوم:

1. بررسی دور سر (HC) جنین

2. بررسی اندازه طول ران (FL) جنین

3. بررسی دور شکم (AC) جنین

4. محاسبه سن بارداری بر اساس معیارهای سونوگرافی