ابزارهای تفسیر سونوگرافی /سه ماهه دوم و سوم

بررسی مقدار طبیعی بزرگترین قطر سر جنین (BPD)

برای مشاهده نمودار مقدار طبیعی بزرگترین قطر سر جنین(BPD) ، را در هر هفته وارد نمایید.