ابزارهای تفسیر سونوگرافی /سه ماهه دوم و سوم

بررسی اندازه طول ران جنین

برای مشاهده نمودار طول ران جنین (FL) ، را در هر هفته وارد نمایید.