ابزارهای تفسیر سونوگرافی /سه ماهه دوم و سوم

بررسی دور سر (HC)

برای مشاهده نمودار دور سر (HC) ، را در هر هفته وارد نمایید.