ابزارهای تفسیر سونوگرافی /سه ماهه دوم و سوم

بررسی دور شکم جنین(AC)

برای مشاهده نمودار دور شکم جنین(AC) ، را در هر هفته وارد نمایید.