ورزش و فعالیت های بدنی در دوران بارداری به چه شکل باید انجام شود؟

توصیه می شود که خانمهای باردار در طی بارداری حتما فعالیت های ورزش را داشته باشند، پیاده روی روزانه از بهترین فعالیت های بدنی است که به هر مادر بارداری توصیه می شود.

منبع: نی نی پلاس