عملکرد سلول های بنیادی

عملکرد سلول های بنیادی

سلول های بنیادی چگونه عمل می کنند؟

سلول‌های بنیادی را بر اساس خصوصیات و ویژگی به سه دسته سلول‌های بنیادی جنینی، سلول‌های بنیادی بالغ و سلول‌های بنیادی خون بندناف تقسیم می‌کنند.

منبع: نی نی +