شیردهی و شاغل بودن مادر

شیردهی و شاغل بودن مادر

برگشتن مادر بر سرکار به معنای قطع شیردهی مادر نیست با یک برنامه ریزی دقیق کودک می تواند باز هم از شیر مادر خود تغذیه کند

اگر شما مجبور هستید خیلی زود بر سرکار خود برگردید و قصد دارید شیر خود را بدوشید حداقل چند هفته قبل از بازگشت به کار باید برنامه ریزی کنید

منبع: نی نی +