بارداری، زنان را فراموشکار می کند؟

در طول 40 هفته بارداری مادران و رشد جنین، تغییرات زیادی ایجاد می شود. قدرت و توانایی مغز نیز در زمره تغییرات قرار دارد؟

بارداری، زنان را فراموشکار می کند؟

یکی از متداول ترین موضوعاتی که بانوان باردار را نگران می کند این است:" فراموشکار شدن شان. در برخی از متون پزشکی آن را " بارداری مغز " نامیده اند. این نگرانی جنبه علمی دارد؟ بانوان باردار فراموشکار می شوند؟

برخی از کارشناسان، بارداری مغز را با افزایش سطح هورمون و در اولویت قرار دادن موضوعات تازه مرتبط می دانند.

در طول دوران بارداری میزان هورمون های پروژسترون و استروژن مغز 15 تا 40 برابر افزایش می یابد.

نتایج مطالعه محققان انستیتو تندرستی زنان آمریکا نشان داده، مغز بانوان باردار کوچک می شود که نتیجه اش کاهش یافتن قشر خاکستری مناطقی از مغز است که با احساسات و سیگنال های غیر کلامی ارتباط دارد.

مغز مادر باردار شبکه اعصاب مرکزی را بهبود می بخشد تا نیازها و احساسات جنین را به سرعت تفسیر کند.

کارشناسان معتقدند، انقباض و کوچک شدن مغز، بانوان باردار را فراموشکار نمی کند، بلکه پس از سازماندهی مجدد، سیناپسهای نامناسب را ثبت نمی کند.

مطالعه بیشتر:

1- فراموشی در بارداری و پس از زایمان نوزاد

2- پرسش و پاسخ ورزشی در دوران بارداری

منبع : foxnews