دلایل اینکه سونوگرافی مخالف یا موافق دارد چیست؟

امروزه سونوگرافی وسیله ی پیشرفته است که تشخیص موقعیت جنین در رحم ، سلامت جنین، میزان آمنیوتیک رحم، سلامت قلب جنین، چند قلویی و ... را ممکن ساخته.

// echo $post['summary'];

منبع: نی نی پلاس