سلول های بنیادی

سلول های بنیادی

در این ویدیونقش سلول های بنیادی در لقاح مصنوعی، انواع سلول های بنیادی،نقش سلول های بنیادی در درمان بیماریهای مختلف بخصوص در سرطان خون مورد بررسی قرار میگیرد

سلولهای بنیادی سلول های اصلی است که باعث ساخته شدن سلول های مختلف اعضاء بدن میشود

یکی از انواع سلول های بنیادی سلول تخمک زن است

منبع: نی نی +