درمان ماستیت

درمان ماستیت

اگر دچار ماستیت (عفونت پستان) شدید ادامه شیردهی با همان پستان اهمیت زیادی دارد

اگر شیردهی را قطع کنید موجب وخامت عفونت می شود

منبع: نی نی +